Monday , October 21 2019
Home / thailand / ให้ ตั้ง ชื่อ สถานี รถไฟ บังกฤษ 2 ตัว + เลข 2 ตัว

ให้ ตั้ง ชื่อ สถานี รถไฟ บังกฤษ 2 ตัว + เลข 2 ตัวให้ ตั้ง ชื่อ สถานี รถไฟ บังกฤษ 2 ตัว + เลข 2 ตัว

  • Share:

สน ข. เปิด แอ ป เช็ ก การ เดินรถ

วัน ที่ 30 ม.ค. 62 ที่ โรงแรม เดอะ สุ โกศล นาย ส รา วุ ธ ทรง ศิ วิไล ผ อ. สำนักงาน นโยบาย และ แผนการ ขนส่ง และ จราจร (สน ข.) เปิดเผย ภายหลัง เป็น ประธาน ปิด สัมมนา โครงการ ศึกษา การ วางแผน เชิง ระบบ การ จัดการ เดินรถ เพื่อ ยก ระดับ การ ให้ บริการ รถไฟฟ้า ขนส่ง มวลชน ว่า ขณะ นี้ การ ศึกษา แล้ว เสร็จ โดย จะ มี การ จัด ทำ แอ ป พลิ เค ชัน BKK RAIL เพื่อ ให้ ประชาชน ใช้ ดู ข้อมูล ใน การ เดินทาง ด้วย ระบบ รถไฟฟ้า ซึ่ง จะ มี ข้อ มู ของ ระบบ รถไฟฟ้า ที่ เปิด ให้ บริการ อยู่ ใน ขณะ นี้ 5 เส้นทาง และ ที่ อยู่ ใน แผน อนาคต

สำหรับ แอ ป พลิ เค ชัน BKK RAIL นัก ที่ นี้ เข้า สู่ ราคา ใน การ ใน การ ใน การ ใหม่
ค่า โดยสาร ระยะ ทาง เวลา ที่ จะ ใช้ ใน การ เดินทาง จำนวน สถานี ที่ จะ เดินทาง ผ่าน บอก ข้อมูล ของ แต่ละ สถานี ประกอบด้วย แผนผัง สถานี จุด ทางออก และ สถาน ที่ ใกล้ เคียง พร้อม บอก ข้อมูล โครงการ รถไฟฟ้า ที่ อยู่ ใน แผน พัฒนา ด้วย อย่างไรก็ตาม การ ใช้ งาน แอ ป พลิ เค ชัน BKK RAIL ใน ระยะ และ การ ใหม่ งาน แบบ ออฟ ไลน์ (Offline Mode) หลังจาก นี้ จัง มี การ พัฒนา เพิ่มเติม ที่ เป็น ข้อความ ให้ ความ ส่วนตัว (ไทย) Real Time โด คาด ว่า จะ สามารถ ใช้ งาน แบบ Real Time ได้ ใน ปี 2563

ผ อ. สน ข. กล่าว ต่อ ว่า การ ศึกษา ครั้ง นี้ สน ข. ได้ ศึกษา การ วางแผน ระบบ การ จัดการ การ ให้ บริการ รถไฟฟ้า ขนส่ง มวลชน ประกอบด้วย 1. การ กำหนด ชื่อ และ รหัส สถานี รถไฟฟ้า ใน เขต กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ให้ เป็น ระบบ สากล โดย กำหนด ให้ เป็น รหัส อักษร อังกฤษ 2 ตัว และ ตัวเลข 2 ตัว โดย ตัว อักษร อาจ เป็น ชื่อย่อ ของ สี ใน แต่ละ เส้นทาง การ กำหนด ชื่อ สถานี เชื่อม ต่อ ใน อนาคต ควร ใช้ ชื่อ สถานี เดียวกัน 2. การ กำ หน ด ตัว ชี้ วัด (KPI) ที่ เป็น มาตรฐาน ให้ กับ หน่วย งาน ซึ่ง การ มี KPI จะ เป็น ตัว วัด ความ ล่าช้า ว่า รถไฟฟ้า เส้นทาง ใด บ้าง ที่ ให้ บริการ ล่าช้า ตาม มาตรฐาน รถไฟฟ้า ใน ต่าง ประเทศ 3. พัฒนา เทคโนโลยี เพื่อ การ วางแผน เชิง ระบบ ใน การ จัดการ เดินรถ 4. การ จัด ทำ แอ ป พลิ เค ชัน ข้อมูล ระบบ รถไฟฟ้า เพื่อ อำนวย ความ สะดวก ใน การ ใช้ บริการ โดย สามารถ ค้นหา ข้อมูล เส้นทาง แบบ Offline Mode รวม ถึง การ แสดง สถานะ โครงการ

รถไฟฟ้า ที่ อยู่ ระหว่าง การ ก่อสร้าง ได้ และ 5. การ กำกับ ดูแล การ ปฏิบัติการ เดินรถ เชิง Digital ของ หน่วย งาน ภาค รัฐ ที่ มี หน้าที่ ใน การ กำหนด นโยบาย การ บริหาร จัดการ ให้ ทัน ต่อ สถานการณ์.


Source link