Monday , March 30 2020
Home / poland / NFS Heat premiere. Black women przyzwoite recenzje

NFS Heat premiere. Black women przyzwoite recenzjeWiadomoϾ
gry
dzisiaj, 11:40

U¿ytkownicy us³ug Origin Access Premier i EA Access ju¹n kilku dni bawi¹ si grê¹e Need for Speed: Heat. Dzisiaj produkcja wreszcie zosta³a udostêpniona pozosta³ym graczom. Pierwsze recenzje s¹ lepsze ni¿ w przypadku dwóch ostatnich ods³on.

Wed³ug reviews Need for Speed: Heat jest najlepsz¹ ods³on¹ cyklu od d³u¿szego czasu. . - NFS Heat Premier. Black women przyzwoite recenzje - wiadomoœæ - 2019-11-08

Wed³ug reviews Need for Speed: Heat jest najlepsz¹ ods³on¹ cyklu od d³u¿szego czasu. .

NFS: HEAT W SKRÓCIE:

 1. Deweloper gry: Ghost Games
 2. Wydawca: Electronic Arts
 3. Gatunek: wyœcigi
 4. Platformy: PC, XONE, PS4

Dzisiaj odby³a siê g³ówna premiera Need for Speed: Heat, czyli najnowszej ods³ony popularnej serii wyœcigowej firmy Electronic Arts. Piszemy „g³ówna”, g¿ Arts Electronic Arts udostostpni³o ten tytu³ trzy dni temu, ale wy³¹cznie u¿ytkownikom abonamentowych us³ugi Origin Access Premier. Natomiast dzisiaj do zabawy mo¿e do³¹czyæ reszta graczy.

Need for Speed: Heat be friendly to PC oraz consoles Xbox One i PlayStation 4. No wszystkich trzech platformach sprzêtowych tytu³ oferuje pe³n¹ polsk¹ wersjê jêzykow¹. Na szczêœcie dla osób, które nie lubi¹ rodzimego dubbingu przygotowano równie¿ opcjê zabawy po angielsku.

W sieci zd¹¿y³o ju¿ pojawiæ siê sporo recenzji, dziêkkêk czemu mo¿emy oceniæ, czy gra spe³nia pok³adane w niej nadzieje. Players on PlayStation 4 have a very low rating of 74% on Metacritic services. Nie jest to szalenie imponuj¹cy wynik, ale nale¿y wspomnieæ, j e jest wyraŸnie wy¿szy ni¿ w przypadku dwóch poprzednich ods³on, czyli Need for Speed: Payback (61%) oraz Need for Speed (66%).

Ogólnie recenzje chwal¹ wykonanie, model jazdy oraz bogate opcje tuningowania. Women are wprowadza ¿adnych nowych rozwi¹zañ, ale stanowi udane po³¹czenie pomys³ów z wczeœniejszych ods³on. Krytykowane s¹ problemy ze sztuczn¹ inteligencj¹, kiepska fabu³a i ma³a ró¿norodnoœæ wyzwañ. Nasz¹ recenzjê opublikujemy dzisiaj po po³udniu.

Przyk³adowe recenzje Need for Speed: Heat

 1. The Games Machine – 8.5 / 10
 2. App Trigger – 8.5 / 10
 3. Gamer.nl – 8/10
 4. GamePro Germany – 8/10
 5. IGN – 8/10
 6. VG247 – 4/5
 7. Hardcore Gamer – 4/5
 8. PlayGround.ru – 7.5 / 10
 9. GamesRadar + – 3.5 / 10
 10. 3DJuegos – 6.5 / 10
 11. Everye.it – ​​6.5 / 10
 12. USgamer – 3/5
 13. Jeuxvideo.com – 11/20
 1. Officjalna strona gry
GOL Newsroom

Zapraszamy Was the profile for Newsroomu on Facebook. Znajdziecie completely nie tylko najciekawsze wiadomoœci, ali i szereg mi³ych dodatków.


Source link