Tuesday , March 31 2020
Home / poland / Meghan Markle pos³ucha³a krytyków? Na nowych zdjêciach widaæ, ¿e zmieni³ siê jej stosunek do Harry'ego

Meghan Markle pos³ucha³a krytyków? Na nowych zdjêciach widaæ, ¿e zmieni³ siê jej stosunek do Harry'egoKsiê¿na Meghan pojawi³a siê dzi¶ w Westminster Abbey. W Alei Pamiêci z³o¿y³a kwiaty dla ofiar wojny. Uroczysto¶ci mia³y charakter pañstwowy, wiêc parze ksi ¿¿cej towarzyszyli wysocy urzêddnicy, wojskowi oraz weterani.

Ksiê¿na Meghan sk³ada ho³d ofiarom

Meghan modli³a siê przy wieñcu i razem z Harrym w³o¿y³a w niego symboliczny krzy¿. Widaæ by³o, ¿e jest przejêta i bardzo powa¿na. Nasz ± uwagê zwróci³o jej zachowanie wzglêdem m¿¿a. Krytycy ksiê¿nej zarzucali jej, pod e podczas oficjalnych wyst ± pieñ wpatruje si w Harry'ego, a jjzyk cia³a zdradza brak poczucia bezpieczeñstwa i potrzeb asekuracji.

Tym razem ksi¿¿na nie spojrza³a na m¿¿a ani razu, ca³y czas zachowywa³a siê zgodnie z protoko³em. Je postawa pokazywa³a pewno¶æ siebie i szacunek.

Nie umkn ³ ³ nam te¿ wygl ± d Meghan. W grubym granatowym p³aszczu i modnych kozakach z szerok ± cholewk ± prezentowa³a siê pieknie i bardzo elegancko. Ksiê¿na na g³owê za³o¿y³a welurowy toczek.

A teraz spójrzcie na jyzur. Delikatne, naturalnie u³o¿one fale to charakterystyczne uczesanie ksiê¿nej Kate. Meghan is going to pore wola³a lu¼ne koczki lub proste, rozpuszczone w³osy. W perfekcyjnych, sprawiaj ± cych wra¿enie "swobodnych" puklach widzimy j ± niezwykle rzadko.

My¶licie, ¿e ¶wiadomie przy³o¿y³a siê i i pracuje nad swoim wizerunkiem? Krytycy zarzucali jej, w e w czasie oficjalnych wyst ± pieñ zachowuje si zi zybyt naturalnie, jej image kalifornijskiej, naturalnej dziewczyny nie zawsze odpowiada randze ksiê¿nej.

Tym razem para ksi Arch¿ca pojawi³a si si bez Archiego. Zobaczcie, jak wygl ± da³ kiedy widzieli¶my w czasie wyprawy Meghan i Harry'ego do Afryki:

jm


Source link