Sunday , February 23 2020
Home / poland / iPhone 12 prawdopodobnie bez notcha i z podœwietlanym logo Apple

iPhone 12 prawdopodobnie bez notcha i z podœwietlanym logo AppleWiadomoϾ
soft sprays
dzisiaj, 12:40

Emotions are already available to download on the iPhone 11 model, as you will be able to easily recognize your phone. Wœród najciekawszych znalaz³y si brak notcha oraz podœwietlane logo Apple z ty³u smartphone.

Telefon iPhone 12 mog¹ byæ pozbawione notcha / :ród³o: Benjamin Geskin, Twitter. - iPhone 12 prawdopodobnie bez notcha i z podœwietlanym logo Apple - wiadomoœæ - 2019-09-30

Telefon iPhone 12 mog¹ byæ pozbawione notcha / :ród³o: Benjamin Geskin, Twitter.

Popular video producers and screenwriters for smartphones (tzw. Notche) wywo³uj¹ sports emotion wœród u¿ytkowników. Jedni ich nienawidz¹, innym nie przeszkadzaj¹, a jeszcze innym nawet siê podobaj¹. W internecie najg³oœniej s³ychaæ tych pierwszych, którzy dzisiejsze doniesienie przyjm¹ na pewno z ogromn¹ radoœci¹. Ca³kiem prawdopodobne, prz e przysz³oroczne iPhone'y 12 nie bêd¹ mia³y wciêæ w screen, a dodatkowo ich logo, znajduj¹ce siê z ty³u urz¹dzenia, bêddzie podœwietlane i ma pe³niæ funkcjê di di.

Notch – albo raczej jego brak

No trop info naprowadza tweet udostêpniony about Benjamina Geskina – regularnie tworz¹cego rendery for nadchodz¹cych phones z logo Apple. Geskin otrzyma³ tak¹ informacjê od swojego zaufanego Ÿród³a, wed³ug którego przynajmniej z jednego iPhone'a, który zadebiutuje w 2020 rock, zniknie notch.

Wszystkie elementy zostan¹ upchniête w niewielkim pasku na górnej belce wyœwietlacza. Nie bzzzie to jednak wygl¹da³o jak w przypadku starszych smartfonów (przeroœniœta belka), ale zostanie zmieszczone w cieniutkim pasku.

Geskin swoim tweecie donosi równie¿ o planowym powiêkszeniu rozmiarów wyœwietlacza modelu Pro Max z dotychczasowych 6.5 cal to 6.7 cal. Prawdopodobnie z tego modelu zniknie notch. Apple rozwa¿a równie¿ usuniêcie Face ID i zast¹pienie go czymœ innym.

Podœwietlane logo Apple

Apple firm z³o¿y³a wniosek patentowy na wykorzystanie logo jako lampki do powiadomieñ. Checking your email address and logging in to your browser, kiedy coœ przyjdzie – niezale¿nie czy bêdzie to przypomnienie z kalendarza, wiadomoœæ na Messengerze czy polubienie na Facebooku.

Wydaje siê to byæ jak najbardziej logicznym zastosowaniem logo w Apple phone. With the firmware of your portfolio and your computer portfolio, których nadgryzione jab³ka œwieci³y siê. Szkoda, produc e producer zrezygnowa³ z tych rozwi¹zañ.

To modify the device, it will display the smoke, with Apple / iPhone: iPhone hacks. - iPhone 12 prawdopodobnie bez notcha i z podœwietlanym logo Apple - wiadomoœæ - 2019-09-30

To modify the device, it will display the smoke, with Apple / iPhone: iPhone hacks.

Dziwi jedynie to, g e gigant z Cupertino zdecydowa³ siê na to dopiero teraz. Przecie¿ competition wykorzystuje coœ podobnego ju¿ od pewnego czasu. Wystarczy spojrzeæ na Razer Phone 2, czy Motorola One Zoom – to przyk³ady prawid³owego zaimplementowania tego typu rozwi¹zañ.

Wniosek patentowy nie obejmuje jednak tylko smartfonów. Wprawdzie w jo treœci kilkakrotnie padaj¹ s³owa "telefon komórkowy", to obtain a patent for the use of "electric power" on laptops, tablets or iMaców.

No cone pragnê podkreœliæ, ¿e do wniosków patentowych nale¿y odnosiæ si z z reserve. To, œ e ktoy decyduje siê coœ opatentowaæ, wcale nie oznacza, ¿e wprowadzi give rozwi¹zanie do swoich urz¹dzeñ – a ju¿ na pewno nie oznacza, ¿e to rozwi¹zanie zostanie wprowazzone. Podœwietlanego logo w iPhone'ach mo¿emy wiêc spodziewaæ si woljnych generacjach lub wcale.

GOL Newsroom

Zapraszamy Was the profile for Newsroomu on Facebook. Znajdziecie completely nie tylko najciekawsze wiadomoœci, ali i szereg mi³ych dodatków.


Source link