Tuesday , March 31 2020
Home / poland / Deep Down is not available for download – mimo prawie 7 weeks ago on PS4

Deep Down is not available for download – mimo prawie 7 weeks ago on PS4WiadomoϾ
gry
wczoraj, 18:40

Producer Yoshinori Ono potwierdzi³ w wywiadzie los zapowiedzianego a 2013 roku widowiskowego RPG action Deep Down. Chocia¿ jego zespó³ deweloperski, który pracowa³ nad gr¹, zosta³ rozwi¹zany, Capcom nie zapomina o prodcji i wci¹¿ rozwa¿a jej przysz³oœæ.

Deep Down to inspirowane the Dark Souls RPG series from the Japanese firm Capcom, zapowiedziane jeszcze 2013 roku, a jeszcze przed oficjalnym debiutem PlayStation 4, na którym mia³o ukazaæ si jako jeden z pierwsnych ty pierwszych. Produce this product with zydykowane deweloperskim pracowa³ Yoshinori Ono, znany g³ównie download serii Street Fighter. O gra pamiêtaj¹ w te chwili ju¿ tylko najwiêksi mi³oœnicy platformy Sony, bowiem po wielu latach ciszy ze strony Japoñczyków wyparowa³a ona ca³kowicie ze œwiadomoœci graczy. Specific topics on the topics projected in 2015 rocket. Service Eurogamer mia³ niedawno okazjê porozmawiaæ z Ono i zapytaæ siê o Deep Down. Producent potwierdzi³ to, co mogliœmy podejrzewaæ. Team deweloperski zosta³ rozwi¹zany, a prace nad gr¹ wstrzymane. Podkreœli³ jednak, Cap e Capcom nie porzuci³ mark i wci¹¿ regularnie odnawia jej znak towarowy.

Po tak d³ugim czasie oryginalny zespó³ deweloperski oczywiœcie ju¿ nie istnieje, ali fani z pewnoœci¹ wiedz¹, ³ e ca³y czas odnawiamy znak towarowy gry, tak wiêc nie porzuciliœie proju komplet. Ka¿dego roku przygl¹damy siê potencjalnym produkcjom na przysz³oœæ i akceptujemy te maj¹ce najwiêkszy potencja³. W te chwili nie mog powiedzieæ nic wiêcej na ten temat, ale jeszcze raz podkreœlê, od e odnawiamy znak towarowy, tak wiêc nie zapominamy o tytule.

Ono doda³ tak¿e, ¿e wczesna wersja Deep Down zosta³a znacznie rozszerzona pose to, co pokazano w ostatnim grywalnym publicznym demie udostêpnionym w 2015 roku. Ostatecznie pomys³y te nie wypali³y i nie spe³ni³y pok³adanych w nich oczekiwañ. Dziêki sukcesowi nowego Monster Huntera, Devil May Cry and ostatnich ods³on serii Resident Evil, Capcom prze¿ywa obecnie ma³y renaissance i watru wiatru wirucie wiorczy i i zycec zydeczy fir i zywaczyow i zywaczy i i zwierzkielet Deep Down, smoke razem jako pozycjê na platformy nowej generacji.


Najwiêksze wra¿enia w zapowiedziach gry robi³a jej oprawa graficzna. - Deep Down on the cancellation date - mimo prawie 7 weeks ago on PS4 - wiadomoœæ - 2019-11-06

Najwiêksze wra¿enia w zapowiedziach gry robi³a jej oprawa graficzna.

Przypomnijmy, ¿of pierwszy pokaz Deep Down In 2013, you can see a huge amount of traffic on the high-speed traffic that is currently being transported to Capcomu or near Panta Rhei. Twórcy chwalili siê jego wieloma unikalnymi mo¿liwoœciami i oferowanymi zaawansowanymi Efekti graficznymi. Mimo potencja³u i obietnic, Panta Rhei i zapomnienie podobnie jak samo Deep Down. But the latach present of technologicznych Capcom technology will furthermore not be wykorzysta' engine wu jakiejkolwiek grze lub innym projekcie.

Dodajmy, prom pierwsze materia³y promocyjne Deep Down wskazywa³y na to, m e mamy do czynienia z klasyczn¹ fantasy products. Z czasem okaza³o siê jednak, Cap e dzie³o Capcomu ³¹czy³o ze sob¹ elementy fantastyczne z science fiction. Jego akcja umiejscowiona zosta³a w odleg³ym 2094 roku. Podczas zabawy gracze podró¿owali w odleg³¹ przesz³oœæ zapisan¹ kolekcjonowanych about nich artefaktach. No miejscu przemierzali czêœciowo losowo generowane podziemia oraz labirynty, szukaj¹c skarbów i walcz¹c z fantastycznymi bestiami. Tytu³ mia³ funkcjonowaæ we wspieranym mikrop³atnoœciami model free-to-play i w¿ mier mierze polegaæ na kooperacyjnych rozgrywkach multiplayer.

  1. Deep Down – capcomowskie RPG akaji naj³adniejsz¹ graj on PlayStation 4?
GOL Newsroom

Zapraszamy Was the profile for Newsroomu on Facebook. Znajdziecie completely nie tylko najciekawsze wiadomoœci, ali i szereg mi³ych dodatków.


Source link