Thursday , November 14 2019
Home / poland / Ben Affleck przy³apany na randce z now ± sympati ±. To wdowa yes Stevie Jobsie

Ben Affleck przy³apany na randce z now ± sympati ±. To wdowa yes Stevie JobsieJennifer Garner's Ben Affleck is going to be the best match for Hollywood. Niestety, w 2017 roku ich ma³¿eñstwo przesz³o do history. Nieoficjalnie mówi siê o tym, prz e przyczyn ± rozwodu mia³a byæ niewierno¶æ aktora oraz jego uzale¿nienie od alkoholu.

Ben Affleck znów zakochany?

Od rozwodu Afflecka i Garner min³³y ju¿ dwa lata. Byli ma³¿onkowie pozostali w dobrych relacjach ze wzglêddu na dzieci, które wspólnie wychowuj ±. Nie ma jednak szans na powrót do siebie, poniewa¿ oboje zaczêli ju¿ randkowaæ.

Will be acting actor by³ widywany u boku Lindsay Shookus, amerykañskiej presenter telewizyjnej. Ich zwi ± zek nie przetrwa³ próby czasu. Affleck nie mo¿e jednak narzekaæ na nudne ¿ycie uczuciowe. Look for paparazzi przy³apali go ostatnio na collage with Laurene Powell-Jobs, wdow ± yes Stevie Jobsie.

Zakochani (?) Spedzili wieczór we w³oskiej restauracji. Rozmowa musia³a siê kleiæ, bo siedzieli przy stole a¿ trzy godziny. Po kolacji rozeszli si jednak w swoje strony. Co ciekawe, ta dwójka zna siê od lat. Czy¿by z przyja¼ni narodzi³o co¶ wiêcej?

Oni kiedy¶ byli razem. Zapomniane zwi ± zki show-biznesu:

M £


Source link